Sarugami Ezu
contribution to Hiyoshi Taisha Shrine
2016

button