Torizu
contribution to Oomiya Hachimangu Shrine
2005

button