Shohkin Tatsuzu
contribution to Oguni Jinja Shrine
(Shizuoka Pref.)
2012

button