Shohkin Tatsuzu
contribution to Oguni Jinja Shrine
(Shizuoka Pref.)

button