Rairyuzu Engi
contribution to Kashima Jingu Shrine
June 2004

button