Karyuzu Engi
contribution to Atsuta Jingu Shrine
June 2004

button