Fuuryuzu Engi
contribution to Suwa Taisha Shrine
June 2004

button